Makijaż Mineralny

Poznaj tajniki makijażu mineralnego z Lily Lolo

Ma­gia kosme­ty­ków mine­ral­nych Lily Lolo nie ogra­ni­cza się wyłącz­nie do natu­ral­nych pro­stych skła­dów, wyjąt­ko­wej wydaj­no­ści i dosko­na­łej jako­ści. Pro­dukty bry­tyj­skiej marki umoż­li­wiają stwo­rze­nie peł­nego, natu­ral­nego, zdro­wego dla skóry maki­jażu, przy czym ich użycie jest bajecz­nie proste. Co więcej, jest kilka kosme­ty­ków, które świet­nie spraw­dzają się w więcej niż jednej roli. Poni­żej przed­sta­wiamy listę pro­duk­tów Lily Lolo, które […]

Czytaj więcej...

Zmiana warun­ków atmos­fe­rycz­nych jakiej doświad­czamy jesie­nią i zimą, wymu­sza na nas zmianę spo­so­bów pie­lę­gna­cji skóry. Ujemne tem­pe­ra­tury, silne powiewy mroź­nego wiatru, suche powie­trze, te wszyst­kie czyn­niki spra­wiają, że nasza cera jest odwod­niona, szara i pozba­wiona blasku. Wiele z nas ogra­ni­cza się w zimie do zmiany kremu nawil­ża­ją­cego na taki o nieco bogat­szym skła­dzie, zapo­mi­na­jąc o tym, że nie wyeli­mi­nuje to wszyst­kich zimo­wych przy­pa­dło­ści skóry.

Czytaj więcej...

Ko­sme­tyki mine­ralne do maki­jażu owiane są legendą. Sztan­da­ro­wym pro­duk­tem, który spra­wił, że liczba ich zwo­len­ni­czek rośnie z dnia na dzień, jest nie­wąt­pli­wie mine­ralny pod­kład. Nie powinno to szcze­gól­nie dziwić jeśli weź­miemy pod uwagę jego zalety.

Czytaj więcej...

Czaszki w stylu meksy­kań­skim to niewąt­pliwe świetny motyw do wyko­rzy­sta­nia w charak­te­ry­za­cji na Hallo­ween. W naszej propo­zy­cji na szalony maki­jaż Hallo­weenowy, posta­wi­li­śmy na wyra­zi­sty motyw z użyciem inten­syw­nych kolo­rów.

Czytaj więcej...

Na costasy.pl poja­wił się nieby­wale inte­re­su­jący wpis o charak­te­rze kom­pen­dium na temat podkładu mine­ral­ne­go­. Warto się z nim zapo­znać, jeśli planu­jesz rozpo­cząć własną przy­godę z kosme­ty­kami mine­ral­nymi lub chcesz dowie­dzieć się więcej o podkła­dzie mine­ral­nym.

Czytaj więcej...

Krem BB czyli Beauty Balm to hy­bryda miedzy pielę­gna­cją a maki­ja­że­m. Dosko­na­łym tego przy­kła­dem jest natu­ralny krem BB marki Lily Lolo. Jest to kosme­tyk niezwy­kle uniwer­salny i wielo­funk­cyjny. Z jednej strony w jego skład wcho­dzą…

Czytaj więcej...
Makijaż mineralny - Szczęśliwe zakończenie

Twoja przy­goda z mine­ra­łami mimo ogrom­nych nadziei nie roz­wija się tak jak liczy­łaś i zamiast nie­ska­zi­tel­nie pięk­nej cery efekt, który widzisz w lustrze jest nie­za­do­wa­la­jący? Nie trać wiary! Poni­żej znaj­dziesz krótką listę wypró­bo­wa­nych spo­so­bó­w, jak spra­wić by Twoja mine­ralna przy­goda miała szczę­śliwe zakoń­cze­nie. Twój pod­kład waży się i ciem­nieje w ciągu dnia­ Rozwią­zań tego pro­blemu może być kilka. Po pierw­sze­ […]

Czytaj więcej...
Podkład mineralny a rodzaj cery

Myślisz, że podkład mineralny to bardzo ciekawy produkt dający naturalny efekt i o przyjaznym składzie, ale dobrze sprawdzający się wyłącznie na cerze normalnej? Nic bardziej mylnego! Niezależnie od tego jaki masz rodzaj cery (suchą, tłustą, problematyczną itd.), wystarczy odrobina chęci, by sprawić, żeby Twój podkład mineralny prezentował się idealnie na Twojej cerze. Podkład mineralny do […]

Czytaj więcej...

Wiele produktów Lily Lolo ma w swoim składzie wyjątkowy składnik, który jest prawdziwym mineralnym skarbem. Mowa o kaolinie (znanym także pod nazwą glinka porcelanowa), występującym w mineralnych korektorach oraz matującym pudrze Flawless Matte. Jak pozostałe minerały, kaolin jest składnikiem powszechnie występującym w przyrodzie. Jest to skała osadowa o „tłustawej” konsystencji glinki. Glinka porcelanowa ma właściwości […]

Czytaj więcej...
Mineralna opalenizna

Gdy lato daje o sobie coraz mocniej znać, kosmetykiem, bez którego trudno się obejść jest bez wątpienia bronzer. Drobno zmielone bronzery mineralne Lily Lolo oprócz tego, że dodają cerze delikatnego, zdrowego blasku, są bardzo łatwe w aplikacji, a ich naturalna formuła sprawia, że są łagodne dla skóry. Jak aplikować mineralny bronzer? Podobnie jak podkłady mineralne, […]

Czytaj więcej...
« Starsze posty