Mi­ni­ma­li­stycz­nie i powab­nie. Upalne lato nie musi ozna­czać cał­ko­wi­tej rezy­gna­cji z maki­jażu. Niniej­sza pro­po­zy­cja jest dowo­dem na to, że kilka muśnięć pędz­lem wystar­czy, by powstał pro­sty maki­jaż dzienny, dzięki któ­remu cera pozo­sta­nie świeża i pro­mienna nawet pod­czas gorą­cych dni. Możesz w końcu pozbyć się obaw, że maki­jaż spły­nie z twa­rzy ule­ga­jąc wyso­kim tem­pe­ra­tu­rom. Letni pora­nek – krok po kro­ku­

Ma­ki­jaż wyko­nany został kosme­ty­kami mine­ral­nymi dostęp­nymi w skle­pie Co­stasy. pl

Makijaż mineralny - Letni poranek

Au­tor: Agnieszka Bil-Jabłoń­ska­

Letni poranek
5 (100%) 3 ilość głosów