Ma­gia kosme­ty­ków mine­ral­nych Lily Lolo nie ogra­ni­cza się wyłącz­nie do natu­ral­nych pro­stych skła­dów, wyjąt­ko­wej wydaj­no­ści i dosko­na­łej jako­ści. Pro­dukty bry­tyj­skiej marki umoż­li­wiają stwo­rze­nie peł­nego, natu­ral­nego, zdro­wego dla skóry maki­jażu, przy czym ich użycie jest bajecz­nie proste. Co więcej, jest kilka kosme­ty­ków, które świet­nie spraw­dzają się w więcej niż jednej roli. Poni­żej przed­sta­wiamy listę pro­duk­tów Lily Lolo, które mogą być użyte na kilka spo­so­bów.
makijaz-mineralny-lily-lolo-04

Mi­ne­ralny cień Cream Soda­ – to nie tylko dosko­nały cień bazowy, ale także fan­ta­styczny korek­tor pod oczy. Jego deli­katny kre­mowy kolor oraz lekka kon­sy­sten­cja spra­wiają, że to pro­dukt ide­alny do tuszo­wa­nia cieni pod oczami. Tak jak korek­tory cie­li­ste, w tej funk­cji naj­le­piej jest go nakła­dać pod pod­kład lub pomię­dzy poszcze­gólne jego war­stwy.

Mi­ne­ralny róż do policz­ków Doll Face­ – jasny, bro­ka­towy, mie­niący się róż, który prze­pięk­nie pre­zen­tuje się u osób o jasnej kar­na­cji, ale to także bardzo cie­kawy cień do powiek. Nało­żony na środek powieki doda spoj­rze­niu wyjąt­ko­wego błysku. Dosko­nały zarówno w maki­jażu dzien­nym, jak i wie­czo­ro­wym. To kosme­tyk nie­za­stą­piony rów­nież w maki­ja­żach kar­na­wa­ło­wych.

Mi­ne­ralny roz­świe­tlacz Star Dust – użyj go, by pod­kre­ślić szczyty kości policz­ko­wych i miej­sce pod brwiami. Star Dust to jednak także ide­alny cień bazowy. Dodat­kowo, dzięki jego syp­kiej kon­sy­sten­cji z łatwo­ścią można wymie­szać go rów­nież z pod­kładem mine­ralnym, tak by stwo­rzyć jego roz­świe­tla­jącą wersję. Mine­ralny roz­świe­tlacz Lily Lolo z powo­dze­niem wymie­szać można także z ulu­bio­nym bal­sa­mem do ciała.

Na­tu­ralny zestaw do brwi Eyebrow Duo – to oczy­wi­ście dosko­nały kosme­tyk do sty­li­za­cji brwi, jednak cień wcho­dzący w skład zestawu świet­nie spraw­dzi się także w roli cienia do powiek, który może być użyty np. w zała­ma­niu powieki.

Mgiełka utrwa­la­jąca Makeup Mist – mgiełka Lily Lolo utrwala maki­jaż i spra­wia, że pre­zen­tuje się on nie­ska­zi­tel­nie przez wiele godzin. Jednak można jej też użyć, by w prosty sposób zamie­nić ulu­biony cień sypki w eyeli­ner. Wystar­czy mgiełką zwil­żyć pędze­lek (wystar­czyć powi­nien już 1 psik) i wymie­szać nim wybrany cień aż do uzy­ska­nia płyn­nej kon­sy­sten­cji.

Na­tu­ralny krem BB – to świetny kosme­tyk, gdy potrze­bu­jesz lek­kiego krycia. Niem­niej krem BB od Lily Lolo to także dosko­nały wybór dla osób, które pre­fe­rują więk­sze krycie – by je uzy­skać wystar­czy użyć kremu BB jako baza pod pod­kład mine­ralny.

6 kosme­ty­ków Lily Lolo, któ­rych możesz użyć na kilka spo­so­bów
5 (100%) 8 ilość głosów