Zmiana warun­ków atmos­fe­rycz­nych jakiej doświad­czamy je­sie­nią i zimą­, wymu­sza na nas zmianę spo­so­bów pie­lę­gna­cji skóry. Ujemne tem­pe­ra­tury, silne powiewy mroź­nego wiatru, suche powie­trze, te wszyst­kie czyn­niki spra­wiają, że nasza cera jest odwod­niona, szara i pozba­wiona bla­sku­. Wiele z nas ogra­ni­cza się w zimie do zmiany kremu nawil­ża­ją­cego na taki o nieco bogat­szym skła­dzie, zapo­mi­na­jąc o tym, że nie wyeli­mi­nuje to wszyst­kich zimo­wych przy­pa­dło­ści skóry. Poni­żej pre­zen­tu­jemy więc kilka spraw­dzo­nych spo­so­bów jak dbać o cerę w zim­niej­szych porach roku­.

makijazmineralny-pl-zima
1. Pamię­taj o tym, że je­sienne i zimowe słońce potrafi być zdra­dli­we­. Dla­tego też nie rezy­gnuj z ochrony prze­ciw­sło­necz­nej i u­ży­waj pod­kła­dów z fil­tre­m. Dobrym roz­wią­za­niem są pod­kłady mine­ralne, np. pod­kład Lily Lolo­, który ma faktor SPF15. Co więcej, 100% pod­kłady mine­ralne nie obcią­żają skóry i mają zba­wienny wpływ na cerę. To dobry wybór o każdej porze roku.

2. Nie­za­leż­nie od uży­wa­nego pod­kładu, gdy za oknem kró­luje mróz, dobrze także posta­wić na bazę pod maki­ja­ż. W tej roli dosko­nale spraw­dzą się natu­ralny krem BB od Lily Lolo lub też saty­nowy puder wykań­cza­jący tj. np. Flaw­less Sil­k. Krem BB zapewni dodat­kowe nawil­że­nie i ochronę, puder nato­miast wykoń­czy maki­jaż i podob­nie jak krem będzie speł­niał funk­cję ochronną.

3. W wio­sen­nym i letnim maki­jażu nie­które rzeczy są kwe­stią wyboru, jednak te same rzeczy jesie­nią i zimą stają się koniecz­no­ścią. Tak jest np. z błysz­czy­kie­m lub sz­minką do ust, które o ile w czasie cie­plej­szych mie­sięcy, sta­no­wią wykoń­cze­nie maki­jażu, w zimie oprócz koloru za­pew­niają także nie­zbędną ochronę wraż­li­wej skóry ust. Warto poszu­kać kosme­ty­ków, które w swoich skła­dach będą miały zapew­nia­jące odpo­wied­nie nawil­że­nie i odży­wie­nie wita­minę A i olejek jojoba oraz natu­ralne emo­lienty, które sku­tecz­nie za­po­bie­gają wysu­sze­niu skó­ry­ tj. wosk psz­czeli i lano­lina.

4. Jako wykoń­cze­nie maki­jażu u­żyj mgiełki wykań­cza­ją­ce­j. Dzięki temu Twój maki­jaż będzie trzy­maj się dłu­że­j. Co więcej, mgiełka dzięki skład­ni­kom tj. eks­trakt z zie­lo­nej her­baty i aloes zapewni skórze, tak potrzebne zimą, dodat­kowe nawil­że­nie.

5. Obok odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji oraz maki­jażu, dobrze rów­nież zadbać o w­ła­ściwy demaki­ja­ż. Dokładne zmycie pod­kładu i tuszu do rzęs to abso­lutna pod­sta­wa­ nie­za­leż­nie od pory roku, jednak zimą warto poszu­kać pro­duktu do demaki­jażu, który będzie jed­no­cze­śnie nawil­ża­ł doświad­czoną przez niskie tem­pe­ra­tury i suche powie­trze skórę. Z tego samego powodu nie zapo­mi­naj nigdy o nawil­ża­niu – tym wewnętrz­nym, jak i zewnętrz­ny­m. W ciągu dnia pij dużo wody (sko­rzy­sta na tym nie tylko cera, ale i cały orga­nizm), nato­miast by Twoja skóra była miękka i ela­styczna, u­ży­waj kosme­ty­ków nawil­ża­ją­cych po cie­płej kąpie­li­, kiedy skóra naj­le­piej wch­ła­nia sub­stan­cje odżyw­cze.

5 rzeczy w maki­jażu mine­ral­nym, o któ­rych musisz pamię­tać zimą, aby cie­szyć się piękną cerą
4.6 (92%) 10 ilość głosów