Makijaż Mineralny

Poznaj tajniki makijażu mineralnego z Lily Lolo

Author: Makijaż Mineralny (page 1 of 3)

6 kosme­ty­ków Lily Lolo, któ­rych możesz użyć na kilka spo­so­bów

Ma­gia kosme­ty­ków mine­ral­nych Lily Lolo nie ogra­ni­cza się wyłącz­nie do natu­ral­nych pro­stych skła­dów, wyjąt­ko­wej wydaj­no­ści i dosko­na­łej jako­ści. Pro­dukty bry­tyj­skiej marki umoż­li­wiają stwo­rze­nie peł­nego, natu­ral­nego, zdro­wego dla skóry maki­jażu, przy czym ich użycie jest bajecz­nie proste. Co więcej, jest kilka kosme­ty­ków, które świet­nie spraw­dzają się w więcej niż jednej roli. Poni­żej przed­sta­wiamy listę pro­duk­tów Lily Lolo, które mogą być użyte na kilka spo­so­bów.
makijaz-mineralny-lily-lolo-04

Mi­ne­ralny cień Cream Soda­ – to nie tylko dosko­nały cień bazowy, ale także fan­ta­styczny korek­tor pod oczy. Jego deli­katny kre­mowy kolor oraz lekka kon­sy­sten­cja spra­wiają, że to pro­dukt ide­alny do tuszo­wa­nia cieni pod oczami. Tak jak korek­tory cie­li­ste, w tej funk­cji naj­le­piej jest go nakła­dać pod pod­kład lub pomię­dzy poszcze­gólne jego war­stwy.

Mi­ne­ralny róż do policz­ków Doll Face­ – jasny, bro­ka­towy, mie­niący się róż, który prze­pięk­nie pre­zen­tuje się u osób o jasnej kar­na­cji, ale to także bardzo cie­kawy cień do powiek. Nało­żony na środek powieki doda spoj­rze­niu wyjąt­ko­wego błysku. Dosko­nały zarówno w maki­jażu dzien­nym, jak i wie­czo­ro­wym. To kosme­tyk nie­za­stą­piony rów­nież w maki­ja­żach kar­na­wa­ło­wych.

Mi­ne­ralny roz­świe­tlacz Star Dust – użyj go, by pod­kre­ślić szczyty kości policz­ko­wych i miej­sce pod brwiami. Star Dust to jednak także ide­alny cień bazowy. Dodat­kowo, dzięki jego syp­kiej kon­sy­sten­cji z łatwo­ścią można wymie­szać go rów­nież z pod­kładem mine­ralnym, tak by stwo­rzyć jego roz­świe­tla­jącą wersję. Mine­ralny roz­świe­tlacz Lily Lolo z powo­dze­niem wymie­szać można także z ulu­bio­nym bal­sa­mem do ciała.

Na­tu­ralny zestaw do brwi Eyebrow Duo – to oczy­wi­ście dosko­nały kosme­tyk do sty­li­za­cji brwi, jednak cień wcho­dzący w skład zestawu świet­nie spraw­dzi się także w roli cienia do powiek, który może być użyty np. w zała­ma­niu powieki.

Mgiełka utrwa­la­jąca Makeup Mist – mgiełka Lily Lolo utrwala maki­jaż i spra­wia, że pre­zen­tuje się on nie­ska­zi­tel­nie przez wiele godzin. Jednak można jej też użyć, by w prosty sposób zamie­nić ulu­biony cień sypki w eyeli­ner. Wystar­czy mgiełką zwil­żyć pędze­lek (wystar­czyć powi­nien już 1 psik) i wymie­szać nim wybrany cień aż do uzy­ska­nia płyn­nej kon­sy­sten­cji.

Na­tu­ralny krem BB – to świetny kosme­tyk, gdy potrze­bu­jesz lek­kiego krycia. Niem­niej krem BB od Lily Lolo to także dosko­nały wybór dla osób, które pre­fe­rują więk­sze krycie – by je uzy­skać wystar­czy użyć kremu BB jako baza pod pod­kład mine­ralny.

5 rzeczy w maki­jażu mine­ral­nym, o któ­rych musisz pamię­tać zimą, aby cie­szyć się piękną cerą

Zmiana warun­ków atmos­fe­rycz­nych jakiej doświad­czamy je­sie­nią i zimą­, wymu­sza na nas zmianę spo­so­bów pie­lę­gna­cji skóry. Ujemne tem­pe­ra­tury, silne powiewy mroź­nego wiatru, suche powie­trze, te wszyst­kie czyn­niki spra­wiają, że nasza cera jest odwod­niona, szara i pozba­wiona bla­sku­. Wiele z nas ogra­ni­cza się w zimie do zmiany kremu nawil­ża­ją­cego na taki o nieco bogat­szym skła­dzie, zapo­mi­na­jąc o tym, że nie wyeli­mi­nuje to wszyst­kich zimo­wych przy­pa­dło­ści skóry. Poni­żej pre­zen­tu­jemy więc kilka spraw­dzo­nych spo­so­bów jak dbać o cerę w zim­niej­szych porach roku­.

makijazmineralny-pl-zima
1. Pamię­taj o tym, że je­sienne i zimowe słońce potrafi być zdra­dli­we­. Dla­tego też nie rezy­gnuj z ochrony prze­ciw­sło­necz­nej i u­ży­waj pod­kła­dów z fil­tre­m. Dobrym roz­wią­za­niem są pod­kłady mine­ralne, np. pod­kład Lily Lolo­, który ma faktor SPF15. Co więcej, 100% pod­kłady mine­ralne nie obcią­żają skóry i mają zba­wienny wpływ na cerę. To dobry wybór o każdej porze roku.

2. Nie­za­leż­nie od uży­wa­nego pod­kładu, gdy za oknem kró­luje mróz, dobrze także posta­wić na bazę pod maki­ja­ż. W tej roli dosko­nale spraw­dzą się natu­ralny krem BB od Lily Lolo lub też saty­nowy puder wykań­cza­jący tj. np. Flaw­less Sil­k. Krem BB zapewni dodat­kowe nawil­że­nie i ochronę, puder nato­miast wykoń­czy maki­jaż i podob­nie jak krem będzie speł­niał funk­cję ochronną.

3. W wio­sen­nym i letnim maki­jażu nie­które rzeczy są kwe­stią wyboru, jednak te same rzeczy jesie­nią i zimą stają się koniecz­no­ścią. Tak jest np. z błysz­czy­kie­m lub sz­minką do ust, które o ile w czasie cie­plej­szych mie­sięcy, sta­no­wią wykoń­cze­nie maki­jażu, w zimie oprócz koloru za­pew­niają także nie­zbędną ochronę wraż­li­wej skóry ust. Warto poszu­kać kosme­ty­ków, które w swoich skła­dach będą miały zapew­nia­jące odpo­wied­nie nawil­że­nie i odży­wie­nie wita­minę A i olejek jojoba oraz natu­ralne emo­lienty, które sku­tecz­nie za­po­bie­gają wysu­sze­niu skó­ry­ tj. wosk psz­czeli i lano­lina.

4. Jako wykoń­cze­nie maki­jażu u­żyj mgiełki wykań­cza­ją­ce­j. Dzięki temu Twój maki­jaż będzie trzy­maj się dłu­że­j. Co więcej, mgiełka dzięki skład­ni­kom tj. eks­trakt z zie­lo­nej her­baty i aloes zapewni skórze, tak potrzebne zimą, dodat­kowe nawil­że­nie.

5. Obok odpo­wied­niej pie­lę­gna­cji oraz maki­jażu, dobrze rów­nież zadbać o w­ła­ściwy demaki­ja­ż. Dokładne zmycie pod­kładu i tuszu do rzęs to abso­lutna pod­sta­wa­ nie­za­leż­nie od pory roku, jednak zimą warto poszu­kać pro­duktu do demaki­jażu, który będzie jed­no­cze­śnie nawil­ża­ł doświad­czoną przez niskie tem­pe­ra­tury i suche powie­trze skórę. Z tego samego powodu nie zapo­mi­naj nigdy o nawil­ża­niu – tym wewnętrz­nym, jak i zewnętrz­ny­m. W ciągu dnia pij dużo wody (sko­rzy­sta na tym nie tylko cera, ale i cały orga­nizm), nato­miast by Twoja skóra była miękka i ela­styczna, u­ży­waj kosme­ty­ków nawil­ża­ją­cych po cie­płej kąpie­li­, kiedy skóra naj­le­piej wch­ła­nia sub­stan­cje odżyw­cze.

5 powo­dów, dla któ­rych powin­naś zmie­nić swój pod­kład na mine­ral­ny­

Ko­sme­tyki mine­ralne do maki­jażu owiane są legendą. Sztan­da­ro­wym pro­duk­tem, który spra­wił, że liczba ich zwo­len­ni­czek rośnie z dnia na dzień, jest nie­wąt­pli­wie mine­ralny pod­kład. Nie powinno to szcze­gól­nie dziwić jeśli weź­miemy pod uwagę jego zalety.

1. Nie­ska­zi­telna cera bez efektu maski­

Mi­ne­rały Lily Lolo znane są ze swoich lek­kich formuł i boga­tej gamy kolo­ry­stycz­nej. Do wyboru jest aż 18 odcieni pod­kładów, które cechuje gładka i jedwa­bi­sta kon­sy­sten­cja. Dzięki nim cera zyskuje nie­ska­zi­telny wygląd, a drobne zmarszczki i prze­bar­wie­nia stają się mniej widoczne. Z racji tego, że pod­kłady mine­ralne wystę­pują w jednej for­mule, krycie budu­jemy apli­ku­jąc kolejne cien­kie war­stwy kosme­tyku. To daje ogromne moż­li­wo­ści, gdyż każ­dego dnia same decy­du­jemy czy tym razem sta­wiamy na mniej­sze krycie apli­ku­jąc cienką war­stwę kosme­tyku, czy też mamy ochotę lub potrzebę na bar­dziej kry­jący pod­kład, apli­ku­jąc kilka warstw więcej. Dzięki tej wła­ści­wo­ści mine­ra­łów, nie musimy posia­dać w sowich zbio­rach wielu róż­nych pod­kładów dają­cych różny efekt krycia. Wystar­czy jeden kosme­tyk – pod­kład mine­ralny Lily Lolo. Co więcej, bez względu na to czy zdecy­du­jemy się na sub­telny efekt, czy na więk­sze krycie, final­nie to wciąż natu­ral­nie wyglą­da­jąca pro­mienna cera bez efektu maski.

2. Nie zapy­cha poró­w

Dla posia­da­czek cery trą­dzi­ko­wej, jak rów­nież takiej z ten­den­cją do zapy­chania porów, pod­kład mine­ralny to jedyny słuszny wybór. Jego natu­ralny skład, brak sub­stan­cji kome­do­gen­nych (zapy­chających pory) i lekka for­muła nie­wąt­pli­wie czynią z niego kosme­tyk nie­za­stą­piony w przy­padku skóry pro­ble­ma­tycz­nej. Tu na szcze­gólną uwagę zasłu­guje rów­nież jeden ze skład­ni­ków pod­kładu mine­ralnego jakim jest tlenek cynku. Posiada on wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­palne, a co za tym idzie, przy­spie­sza proces goje­nia już powsta­łych wypry­sków. Co więcej, ze względu na swoje wła­ści­wo­ści pod­kłady mine­ralne są szcze­gól­nie pole­cane przez leka­rzy der­ma­to­lo­gów oraz kosme­tyczki jako bez­pieczna alter­na­tywa pod­czas kura­cji der­ma­to­lo­gicz­nych oraz po inwa­zyj­nych zabie­gach na twarz.

3. Same natu­ralne skład­niki – 100 % czy­stych mine­ra­łów

Ogromną siłą mine­ra­łów Lily Lolo są także ich proste i krót­kie składy. I tak np. w skład pod­kładu mine­ralnego wcho­dzą skład­niki tj. mika, tlenek cynku, dwu­tle­nek tytanu, tlenki żelaza. W prze­ci­wień­stwie do pod­kładów tra­dy­cyj­nych, pod­kłady mine­ralne nie zawie­rają draż­nią­cych sub­stan­cji che­micz­nych, nano­czą­ste­czek, para­be­nów, tle­no­chlorku bizmutu, talku, sztucz­nych barw­ni­ków, wypeł­nia­czy, syn­te­tycz­nych sub­stan­cji zapa­cho­wych i kon­ser­wan­tów. Co więcej, nie­które skład­niki kosme­tyków mine­ralnych, np. kaolin, czy tlenek cynku sta­no­wią natu­ralny filtr prze­ciw­sło­neczny i gwa­ran­tują tym samym ochronę przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem UV. Kosme­tyki mine­ralne to jednak rów­nież cie­kawa alter­na­tywa dla osób, które chcą używać łagod­nych, natu­ralnych pro­duk­tów nie­te­sto­wa­nych na zwie­rzę­tach.

doskonaly-podklad-mineralny
4. Dłu­go­tr­wały efek­t

Wy­jąt­kowa kom­po­zy­cja skład­ni­ków mine­ralnych spra­wia, że maki­jaż nimi wyko­nany pre­zen­tuje się nie­na­gan­nie i jest nie­zwy­kle trwały. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje glinka por­ce­la­nowa, która poza swoimi wła­ści­wo­ściami oczysz­cza­ją­cymi daje dosko­nałe krycie, zwęża pory i absor­buje sebum. Magicz­nym skład­nikiem, który cha­rak­te­ry­zuje się nie­zwy­kłą przy­czep­no­ścią jest tlenek cynku, to dzięki niemu kosme­tyki mine­ralne trzy­mają się skóry cały dzień. Są to skład­niki odpo­wie­dzialne za dłu­go­trwały efekt pod­kładu mine­ralnego na skórze, dzięki czemu maki­jaż wyko­nany rano nie wymaga popra­wek w ciągu dnia. Czyż to nie wspa­niałe?

5. Dosko­nały do każ­dego rodzaju cery­

Z racji tego, że kosme­tyki mine­ralne są łagodne i deli­katne dla skóry, pole­cane są do każ­dego typu cery i ze względu na zawar­tość między innymi kaolinu, z powo­dze­niem mogą być uży­wane zarówno przez osoby o cerze suchej, jak i tłu­stej. Proste składy pod­kładu mine­ralnego Lily Lolo spra­wiają, że są one bardzo doce­niane przez osoby o wraż­li­wej skórze, czy też ze skłon­no­ściami do aler­gii. Zawar­tość tlenku cynku powo­duje nato­miast, że mine­rały cieszą się uzna­niem także wśród osób o cerze trą­dzi­ko­wej. To dzięki ich wła­ści­wo­ściom łago­dzą­cym i prze­ciw­za­pal­nym. Skóra w zależ­no­ści od rodzaju ma zupeł­nie inne potrzeby, dla­tego ide­al­nie dobrane pro­dukty do pie­lę­gna­cji i maki­jażu to pod­stawa, aby cie­szyć się per­fek­cyjną cerą każ­dego dnia.

Wła­śnie dla­tego maki­jaż mine­ralny jest nie tylko sezo­no­wym tren­dem, ale nowym spo­so­bem patrze­nia na wizaż, czy codzienny makeup, który z dnia na dzień zdo­bywa coraz więcej wiel­bi­cie­lek.

Do­łącz do mine­ralnej rewo­lu­cji!

Cha­rak­te­ry­za­cja na Hal­lo­ween – Mek­sy­kań­ska Czaszka Lily Lolo

Czaszki w stylu meksy­kań­skim to niewąt­pliwe świetny motyw do wyko­rzy­sta­nia w charak­te­ry­za­cji na Hallo­ween. W naszej propo­zy­cji na szalony maki­jaż Hallo­weenowy, posta­wi­li­śmy na wyra­zi­sty motyw z użyciem inten­syw­nych kolo­rów.

Mek­sy­kań­ska czaszka, logo zaprzy­jaź­nio­nego Gringo Baru, wyko­nana kosme­ty­kami mine­ral­nymi Lily Lolo.

Mo­del: Bilon   Makeup: Lucyna Rossa   Zdję­cia: Karol Grodec­ki­

Wszystko co musisz wiedzieć o podkła­dzie mine­ral­nym

Na costasy.pl poja­wił się nieby­wale inte­re­su­jący wpis o charak­te­rze kom­pen­dium na temat podkładu mine­ral­ne­go­. Warto się z nim zapo­znać, jeśli planu­jesz rozpo­cząć własną przy­godę z kosme­ty­kami mine­ral­nymi lub chcesz dowie­dzieć się więcej o podkła­dzie mine­ral­nym. Kompen­dium skupia wszyst­kie najważ­niej­sze infor­ma­cje w jednym miej­scu. Co w nim znaj­dziesz?

Kompendium o podkładzie mineralnym

  • Dlaczego warto używać podkładu mine­ral­nego? – infor­ma­cje o właści­wo­ściach podkładu mine­ral­nego, efek­tów po jego stoso­wa­niu i długo­fa­lo­wych korzy­ściach płyną­cych z jego użyt­ko­wa­nia.
  • In­for­ma­cje o skład­ni­kach formuły mine­ral­ne­j – czyli co zawie­rają podkłady mine­ralne, a czego w nich na pewno nie znaj­dziesz.
  • Jak dobrać podkład mine­ralny? – krót­kie prak­tyczne porady, ułatwia­jące wybór pasu­ją­cego odcie­nia.
  • Jak apli­ko­wać podkład mine­ralny? – wska­zówki doty­czące pierw­szych kroków przy apli­ka­cji podkładu, w zależ­no­ści od narzę­dzia (pędzel lub gąbka) i od cery (suchej i dojrza­łej, tłustej i miesza­nej, proble­ma­tycz­nej).

 

Prze­czy­taj kompen­dium o podkła­dzie mine­ral­nym! ♥

Nie­sa­mo­wity natu­ralny krem BB od Lily Lolo

Krem BB czyli Beauty Balm to hy­bryda miedzy pie­lę­gna­cją a maki­ja­że­m. Dosko­na­łym tego przy­kła­dem jest natu­ralny krem BB marki Lily Lolo. Jest to kosme­tyk nie­zwy­kle uni­wer­salny i wie­lo­funk­cyjny. Z jednej strony w jego skład wcho­dzą skład­niki nawil­ża­jące i ujędr­nia­jące tj. olejek jojoba, olejek arga­nowy czy też eko­lo­giczny aloes. Z dru­giej nato­miast, dzięki mine­ral­nym pig­men­tom, krem BB zapew­nia wyrów­na­nie kolo­rytu cery i spra­wia, że wszel­kie nie­do­sko­na­ło­ści stają się mniej widoczne. W efek­cie skóra jest odży­wiona i bar­dziej pro­mienna.

Naturalny krem BB Lily Lolo

Krem BB może być uży­wany samo­dziel­nie, dosko­nale wypad­nie on jednak także w roli bazy pod pod­kład mine­ralny wydłu­ża­jąc trwa­łość całego maki­jażu, jak i krycie samego pod­kładu. Ponadto, kosme­tyk Lily Lolo zawiera na­tu­ralne anty­ok­sy­dan­ty­ oraz zapew­nia o­ch­ronę prze­ciw­bak­te­ryj­ną­.

Wy­stę­pu­jący w dwóch kolo­rach (jasny i średni) krem BB od Lily Lolo pole­cany jest do wszyst­kich rodza­jów cery i świet­nie spraw­dzi się zarówno u osób z cerą doj­rzałą, jak i pro­ble­ma­tyczną.

Zo­bacz natu­ralny krem BB w skle­pie Costasy.

Mineralna przygoda ze szczęśliwym zakończeniem

Twoja przy­goda z mine­ra­łami mimo ogrom­nych nadziei nie roz­wija się tak jak liczy­łaś i zamiast nie­ska­zi­tel­nie pięk­nej cery efekt, który widzisz w lustrze jest nie­za­do­wa­la­jący? Nie trać wiary! Poni­żej znaj­dziesz krótką listę wypró­bo­wa­nych spo­so­bó­w, jak spra­wić by Twoja mine­ralna przy­goda miała szczę­śliwe zakoń­cze­nie.

Makijaż mineralny ze szczęśliwym zakończeniem

Twój pod­kład waży się i ciem­nieje w ciągu dnia­
Rozwią­zań tego pro­blemu może być kilka. Po pierw­sze­ – upew­nij się, że Twoja cera jest odpo­wied­nio nawil­żona. Pamię­taj też, by przed nało­że­niem pod­kładu zawsze użyć toniku, który usunie nadmiar sebum i wszel­kie zanie­czysz­cze­nia z twarzy, dzięki czemu krem lepiej się wch­ło­nie. Po dru­gie­ – użyj pudru syp­kiego, np. matu­ją­cego Flaw­less Matte (cera mie­szana, tłusta) lub saty­no­wego Flaw­less Silk (cera nor­malna, sucha, doj­rzała), jako bazy pod pod­kład (wystar­czy jedna cienka war­stwa). Po trze­cie­ – wykończ maki­jaż hydro­la­tem lub wodą ter­malną. Dzięki tym zabie­gom Twoja cera będzie wydzie­lała mniej sebum, sam maki­jaż będzie trwal­szy, a pod­kład nie powi­nien się utle­niać.

Twój pod­kład jest mało wydajny i bardzo się pyli­
Pod­stawą apli­ka­cji pod­kładów mine­ral­nych jest odpo­wied­nie narzę­dzie. Twój pędzel powi­nien mieć mięk­kie, sprę­ży­ste, bardzo gęste włosie, dzięki czemu będzie „wypi­jał” mniej pro­duktu. Naj­le­piej w tej roli spraw­dzi się pędzel typu Kabuki. Pamię­taj także o wła­ści­wym nakła­da­niu pod­kładu i złotej zasa­dzie mine­ra­łów „m­niej znaczy wię­ce­j”. Nie­wielka ilość kosme­tyku należy koli­stymi ruchami wma­so­wać w pędzel, otrze­pać nadmiar, a następ­nie ude­rzyć pod­stawą pędzla o płaską powierzch­nię, aby kosme­tyk osa­dził się głę­biej we włosiu. Taka forma apli­ka­cji sprawi, że kosme­tyk nie będzie pylił, a jego zuży­cie znacz­nie zma­leje, dzięki czemu pod­kład będzie bar­dziej wydajny. Nało­że­nie kilku cien­kich warstw pod­kładu da o wiele bar­dziej natu­ralny efekt, niż nało­że­nie jednej grubej war­stwy. O meto­dach apli­ka­cji więcej prze­czy­tasz tutaj: Spo­soby apli­ka­cji pod­kładu mine­ral­ne­go­.

Twój pod­kład szybko zni­ka­
Jeśli masz wra­że­nie, że pod­kład za szybko znika z Twojej twarzy ozna­cza to, że Twoja skóra pro­du­kuje zbyt dużą ilość semu. Pro­blem ten doty­czy zazwy­czaj skóry mie­sza­nej i tłu­stej. Pod­kłady mine­ralne Lily Lolo mają deli­kat­nie matu­jące wła­ści­wo­ści, jednak w przy­padku cer mie­sza­nych i tłu­stych, strefy prze­tłusz­cza­jące się na­leży dodat­kowo zabez­pie­czyć pudrem matu­ją­cy­m, któ­rego zada­niem jest kon­tro­lo­wa­nie świe­ce­nia się skóry. Jeśli masz cerę tłu­stą­/mie­szaną wybierz puder matu­jący Flaw­less Matte, nato­miast jeśli Twoja cera jest sucha/doj­rzała postaw na pudry saty­nowe, tj. Flaw­less Silk i Trans­lu­cent Silk. Jak sama nazwa wska­zuje puder wykań­cza­jący powi­nien być nakła­dany jako wykoń­cze­nie maki­jażu, dla moc­niej­szego efektu możesz też jednak nało­żyć go przed apli­ka­cją pod­kładu jako bazę pod pod­kład. Wystar­czy 1–2 cien­kie war­stwy.

Twój pod­kład pod­kre­śla suche skór­ki­
Pod­stawą w tym przy­padku jest wła­ściwe nawil­że­nie skóry oraz jej złusz­cza­nie. Regu­lar­nie wyko­ny­wane peelingi i dobrze nawil­ża­jący krem to abso­lutna pod­stawa. W przy­padku suchej skóry nigdy nie apli­kuj pod­kładu na „gołą” skó­rę­. Kolejną bardzo ważną kwe­stią jest rów­nież sposób apli­ka­cji pod­kładu. Jeśli masz suchą, podraż­nioną skórę, zamiast koli­stych ruchów, apli­kuj pod­kład stem­plu­jąc deli­kat­nie twarz lub wyko­nu­jąc pocią­głe ruchy od czoła do brody. Dzięki takiemu spo­so­bowi apli­ka­cji ewen­tu­alne skórki nie będą widoczne. Pamię­taj jednak, że klu­czem do pięk­nej cery jest zawsze odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja od wewnątrz i od zewnątrz.

Twój pod­kład daje słabe kry­cie­
Jeśli krycie, które daje pod­kład mine­ralny jest dla Ciebie nie­wy­star­cza­jące, wymie­szaj go z mine­ralnym korek­to­rem cie­li­stym i całość apli­kuj jak zwykły pod­kład. W ten łatwy sposób Twój pod­kład stanie się bar­dziej kry­jący, a Ty nadal będziesz uży­wała natu­ralnych kosme­tyków.

Twój pod­kład pod­kre­śla pory­
Roz­sze­rzone pory to zło­żona kwe­stia. W tym przy­padku rów­nież należy zacząć od regu­lar­nego złusz­cza­nia, odpo­wied­nich mase­czek oraz wła­ściwego nawil­że­nia. Odpo­wied­nio dobrany krem oraz regu­larne peelingi są abso­lutną pod­stawą. W przy­padku pod­kładów mine­ral­nych na widoczne pory też jest łatwy sposób. Wystar­czy użyć pudru wykań­cza­ją­cego (Flaw­less Silk, Trans­lu­cent Silk) jako bazy pod pod­kład. Trans­pa­rentny puder optycz­nie „wypełni” pory i zagłę­bie­nia, co sprawi, że apli­ka­cja pod­kładu będzie łatwiej­sza, a co naj­waż­niej­sze, pory będą mniej widoczne. W przy­padku skóry mie­sza­nej i tłu­stej, pod­kład mine­ralny zabez­pie­czamy pudrem matu­jącym Flaw­less Matte, który sprawi, że sebum będzie pod kon­trolą. Jak w przy­padku każ­dego rodzaju cery, klu­czem do suk­cesu jest zawsze odpo­wied­nia pie­lę­gna­cja z zewnątrz oraz zrów­no­wa­żony sposób odży­wia­nia.

Już dziś postaw na mine­ralny maki­jaż i ciesz się piękną i pro­mienną cera każ­dego dnia!

Zo­bacz wspo­mniane pro­dukty na Costasy. pl
Pu­der matu­jący Flaw­less Mat­te­
Pu­der saty­nowy Flaw­less Sil­k
Pu­der saty­nowy Trans­lu­cent Sil­k
Duży pędzel typu Kabu­ki­
Mały pędzel typu Kabu­ki­

Podkład mineralny a rodzaj cery

Myślisz, że podkład mineralny to bardzo ciekawy produkt dający naturalny efekt i o przyjaznym składzie, ale dobrze sprawdzający się wyłącznie na cerze normalnej? Nic bardziej mylnego! Niezależnie od tego jaki masz rodzaj cery (suchą, tłustą, problematyczną itd.), wystarczy odrobina chęci, by sprawić, żeby Twój podkład mineralny prezentował się idealnie na Twojej cerze.
Podkład mineralny a rodzaj cery

Podkład mineralny do cery suchej i dojrzałej

Jeśli masz cerę suchą musisz pamiętać o dwóch rzeczach, tj. o odpowiednim nawilżeniu skóry przed aplikacją podkładu i odpowiedniej jego aplikacji.  Zamiast wmasowywania podkładu kolistymi ruchami, aplikuj podkład stemplując całą twarz. Pamiętaj, aby używać jednorazowo niewielkiej ilości kosmetyku, gdyż taka forma aplikacji daje większe krycie. Spróbuj też aplikacji na mokro (wystarczy delikatnie zwilżyć pędzel). Bardziej delikatnym sposobem aplikacji podkładu jest również wykonywanie pociągłych ruchów w kierunku od czoła do brody. Dzięki temu suche skórki będą mniej widoczne.  Użyj jedwabistego pudru wykańczającego (np. Flawless Silk lub Translucent Silk) jako bazę pod podkład, by w ten sposób optycznie wygładzić cerę.

Podkład mineralny do cery tłustej i mieszanej

Posiadaczki cery tłustej lub mieszanej mogą mieć czasem wrażenie, że podkład bardzo szybko znika z ich twarzy. Aby temu zapobiec, użyj pudru matującego Flawless Matte jako wykończenie makijażu. Dla osiągnięcia jeszcze bardziej matowego efektu, podobnie jak w przypadku cery suchej/dojrzałej, użyj pudru wykańczającego pod podkład. Pamiętaj jednak o tym, że Flawless Matte ma właściwości intensywnie absorbujące sebum. Aby za bardzo nie wysuszyć skóry, na początek wystarczy więc 1-2 cienkie warstwy. W miarę potrzeby można dodać kolejne. Posiadaczki bardzo tłustej skóry mogą używać pudru matującego Flawless Matte jako pudru wykańczającego oraz jako bazy pod podkład.

Podkład mineralny do cery problematycznej

Osoby o cerze problematycznej potrzebują zazwyczaj dużego krycia. Podkłady mineralne najlepiej nakładać cienkimi warstwami, by w ten sposób stopniować ich krycie, jednak jeśli po nałożeniu  3-4 warstw efekt  nie jest zadowalający, wymieszaj swój podkład z odpowiednim korektorem cielistym. Nie zapominaj także o tym, że w skład korektorów i podkładów mineralnych często wchodzi tlenek cynku, który ma właściwości wysuszające, z tego względu minerały polecane są osobom o cerze trądzikowej.

W przypadku stosowania podkładów mineralnych, należy również pamiętać o jednej, bardzo istotnej kwestii. W dłuższym okresie stosowania zdrowego, mineralnego podkładu, wyraźnie polepsza się stan naszej skóry.

Bez względu na rodzaj cery, znajdź swój idealny sposób na minerały!

Zobacz podkłady mineralne Lily Lolo na Costasy.pl
Zobacz jak aplikować podkład mineralny w 60s

Kaolin (glinka porcelanowa) – mineralny skarb

Wiele produktów Lily Lolo ma w swoim składzie wyjątkowy składnik, który jest prawdziwym mineralnym skarbem. Mowa o kaolinie (znanym także pod nazwą glinka porcelanowa), występującym w mineralnych korektorach oraz matującym pudrze Flawless Matte.
Flawless Matte puder sypki

Jak pozostałe minerały, kaolin jest składnikiem powszechnie występującym w przyrodzie. Jest to skała osadowa o „tłustawej” konsystencji glinki. Glinka porcelanowa ma właściwości oczyszczające, lecz mimo tego nie wysusza skóry. Dodatkowo, składnik ten zapewnia doskonałe krycie, ma właściwości absorbujące sebum i zwężające pory.

Ze względu na powyższe cechy, kaolin bardzo często można znaleźć w składzie kosmetyków matujących. Doskonałym przykładem takiego produktu jest wspominany Flawless Matte. Matujący puder Lily Lolo, który oprócz funkcji wykańczającej cały makijaż, świetnie sprawdza się także jako baza pod podkład. Jest to rozwiązanie szczególnie polecane osobom o bardzo tłustej cerze. Aplikacja Flawless Matte przed nałożeniem podkładu sprawi, że cały makijaż będzie o wiele trwalszy.

Ze względu na to, że kaolin zapewnia duże krycie i większą przylepność (dzięki temu sam kosmetyk dłużej trzyma się skóry), jest to także idealny składnik korektorów mineralnych. Warto także pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy sam podkład mineralny jest za mało kryjący, można wymieszać korektor ze swoim podkładem.

Glinka porcelanowa to jedna z najdelikatniejszych glinek, dlatego też kosmetyki z jej zawartością z powodzeniem mogą być używane przez osoby o cerze suchej, jak również o cerze z trądzikiem różowatym i pospolitym. To właśnie m.in. kaolinowi minerały zawdzięczają swoją magię.

Zobacz Flawless Matte w rękach profesjonalistki
Zobacz gdzie kupić kosmetyki mineralne zawierające kaolin

 

Mineralna opalenizna

Gdy lato daje o sobie coraz mocniej znać, kosmetykiem, bez którego trudno się obejść jest bez wątpienia bronzer. Drobno zmielone bronzery mineralne Lily Lolo oprócz tego, że dodają cerze delikatnego, zdrowego blasku, są bardzo łatwe w aplikacji, a ich naturalna formuła sprawia, że są łagodne dla skóry.

Mineralna opalenizna

Jak aplikować mineralny bronzer?

Podobnie jak podkłady mineralne, także bronzery Lily Lolo najlepiej jest aplikować cienkimi warstwami, by w ten sposób stopniować ich intensywność. Aby podkreślić swoją opaleniznę bronzer nakładaj na miejsca, które najszybciej się opalają, tj. kości policzkowe, nos, podbródek oraz czoło. To także doskonałe rozwiązanie dla osób, które wolą unikać słońca, lecz chcą jednocześnie cieszyć się opaloną skórą w wakacje.

Co robić gdy podkład robi się za jasny?

Jeśli w wakacje Twój podkład mineralny Lily Lolo robi się za jasny, możesz wymieszać go z odrobiną bronzera. Dzięki temu będzie on nieco ciemniejszy, co sprawi, że tym samym będzie lepiej stapiał się z opaloną skórą.

Bronzery mineralne Lily Lolo

W ofercie Lily Lolo znajdują się 3 bronzery. Waikiki i Bondi Bronze, dające połyskujące wykończenie, doskonale nadają się do podkreślania kości policzkowych. Dzięki matowemu bronzerowi South Beach uzyskasz bardziej naturalny efekt opalenizny, jakbyś właśnie wróciła prosto z plaży.

Niezależnie od tego jakie wybierzesz wykończenie, bronzery mineralne Lily Lolo z pewnością dodadzą twojemu wakacyjnemu looko’wi blasku i świeżości.. 😉

Starsze posty