Ko­sme­tyki mine­ralne do maki­jażu owiane są legendą. Sztan­da­ro­wym pro­duk­tem, który spra­wił, że liczba ich zwo­len­ni­czek rośnie z dnia na dzień, jest nie­wąt­pli­wie mine­ralny pod­kład. Nie powinno to szcze­gól­nie dziwić jeśli weź­miemy pod uwagę jego zalety.

1. Nie­ska­zi­telna cera bez efektu maski­

Mi­ne­rały Lily Lolo znane są ze swoich lek­kich formuł i boga­tej gamy kolo­ry­stycz­nej. Do wyboru jest aż 18 odcieni pod­kładów, które cechuje gładka i jedwa­bi­sta kon­sy­sten­cja. Dzięki nim cera zyskuje nie­ska­zi­telny wygląd, a drobne zmarszczki i prze­bar­wie­nia stają się mniej widoczne. Z racji tego, że pod­kłady mine­ralne wystę­pują w jednej for­mule, krycie budu­jemy apli­ku­jąc kolejne cien­kie war­stwy kosme­tyku. To daje ogromne moż­li­wo­ści, gdyż każ­dego dnia same decy­du­jemy czy tym razem sta­wiamy na mniej­sze krycie apli­ku­jąc cienką war­stwę kosme­tyku, czy też mamy ochotę lub potrzebę na bar­dziej kry­jący pod­kład, apli­ku­jąc kilka warstw więcej. Dzięki tej wła­ści­wo­ści mine­ra­łów, nie musimy posia­dać w sowich zbio­rach wielu róż­nych pod­kładów dają­cych różny efekt krycia. Wystar­czy jeden kosme­tyk – pod­kład mine­ralny Lily Lolo. Co więcej, bez względu na to czy zdecy­du­jemy się na sub­telny efekt, czy na więk­sze krycie, final­nie to wciąż natu­ral­nie wyglą­da­jąca pro­mienna cera bez efektu maski.

2. Nie zapy­cha poró­w

Dla posia­da­czek cery trą­dzi­ko­wej, jak rów­nież takiej z ten­den­cją do zapy­chania porów, pod­kład mine­ralny to jedyny słuszny wybór. Jego natu­ralny skład, brak sub­stan­cji kome­do­gen­nych (zapy­chających pory) i lekka for­muła nie­wąt­pli­wie czynią z niego kosme­tyk nie­za­stą­piony w przy­padku skóry pro­ble­ma­tycz­nej. Tu na szcze­gólną uwagę zasłu­guje rów­nież jeden ze skład­ni­ków pod­kładu mine­ralnego jakim jest tlenek cynku. Posiada on wła­ści­wo­ści prze­ciw­za­palne, a co za tym idzie, przy­spie­sza proces goje­nia już powsta­łych wypry­sków. Co więcej, ze względu na swoje wła­ści­wo­ści pod­kłady mine­ralne są szcze­gól­nie pole­cane przez leka­rzy der­ma­to­lo­gów oraz kosme­tyczki jako bez­pieczna alter­na­tywa pod­czas kura­cji der­ma­to­lo­gicz­nych oraz po inwa­zyj­nych zabie­gach na twarz.

3. Same natu­ralne skład­niki – 100 % czy­stych mine­ra­łów

Ogromną siłą mine­ra­łów Lily Lolo są także ich proste i krót­kie składy. I tak np. w skład pod­kładu mine­ralnego wcho­dzą skład­niki tj. mika, tlenek cynku, dwu­tle­nek tytanu, tlenki żelaza. W prze­ci­wień­stwie do pod­kładów tra­dy­cyj­nych, pod­kłady mine­ralne nie zawie­rają draż­nią­cych sub­stan­cji che­micz­nych, nano­czą­ste­czek, para­be­nów, tle­no­chlorku bizmutu, talku, sztucz­nych barw­ni­ków, wypeł­nia­czy, syn­te­tycz­nych sub­stan­cji zapa­cho­wych i kon­ser­wan­tów. Co więcej, nie­które skład­niki kosme­tyków mine­ralnych, np. kaolin, czy tlenek cynku sta­no­wią natu­ralny filtr prze­ciw­sło­neczny i gwa­ran­tują tym samym ochronę przed szko­dli­wym pro­mie­nio­wa­niem UV. Kosme­tyki mine­ralne to jednak rów­nież cie­kawa alter­na­tywa dla osób, które chcą używać łagod­nych, natu­ralnych pro­duk­tów nie­te­sto­wa­nych na zwie­rzę­tach.

doskonaly-podklad-mineralny
4. Dłu­go­tr­wały efek­t

Wy­jąt­kowa kom­po­zy­cja skład­ni­ków mine­ralnych spra­wia, że maki­jaż nimi wyko­nany pre­zen­tuje się nie­na­gan­nie i jest nie­zwy­kle trwały. Na szcze­gólną uwagę zasłu­guje glinka por­ce­la­nowa, która poza swoimi wła­ści­wo­ściami oczysz­cza­ją­cymi daje dosko­nałe krycie, zwęża pory i absor­buje sebum. Magicz­nym skład­nikiem, który cha­rak­te­ry­zuje się nie­zwy­kłą przy­czep­no­ścią jest tlenek cynku, to dzięki niemu kosme­tyki mine­ralne trzy­mają się skóry cały dzień. Są to skład­niki odpo­wie­dzialne za dłu­go­trwały efekt pod­kładu mine­ralnego na skórze, dzięki czemu maki­jaż wyko­nany rano nie wymaga popra­wek w ciągu dnia. Czyż to nie wspa­niałe?

5. Dosko­nały do każ­dego rodzaju cery­

Z racji tego, że kosme­tyki mine­ralne są łagodne i deli­katne dla skóry, pole­cane są do każ­dego typu cery i ze względu na zawar­tość między innymi kaolinu, z powo­dze­niem mogą być uży­wane zarówno przez osoby o cerze suchej, jak i tłu­stej. Proste składy pod­kładu mine­ralnego Lily Lolo spra­wiają, że są one bardzo doce­niane przez osoby o wraż­li­wej skórze, czy też ze skłon­no­ściami do aler­gii. Zawar­tość tlenku cynku powo­duje nato­miast, że mine­rały cieszą się uzna­niem także wśród osób o cerze trą­dzi­ko­wej. To dzięki ich wła­ści­wo­ściom łago­dzą­cym i prze­ciw­za­pal­nym. Skóra w zależ­no­ści od rodzaju ma zupeł­nie inne potrzeby, dla­tego ide­al­nie dobrane pro­dukty do pie­lę­gna­cji i maki­jażu to pod­stawa, aby cie­szyć się per­fek­cyjną cerą każ­dego dnia.

Wła­śnie dla­tego maki­jaż mine­ralny jest nie tylko sezo­no­wym tren­dem, ale nowym spo­so­bem patrze­nia na wizaż, czy codzienny makeup, który z dnia na dzień zdo­bywa coraz więcej wiel­bi­cie­lek.

Do­łącz do mine­ralnej rewo­lu­cji!

5 powo­dów, dla któ­rych powin­naś zmie­nić swój pod­kład na mine­ral­ny­
4.88 (97.5%) 8 ilość głosów