Czaszki w stylu meksy­kań­skim to niewąt­pliwe świetny motyw do wyko­rzy­sta­nia w charak­te­ry­za­cji na Hallo­ween. W naszej propo­zy­cji na szalony maki­jaż Hallo­weenowy, posta­wi­li­śmy na wyra­zi­sty motyw z użyciem inten­syw­nych kolo­rów.

Mek­sy­kań­ska czaszka, logo zaprzy­jaź­nio­nego Gringo Baru, wyko­nana kosme­ty­kami mine­ral­nymi Lily Lolo.

Mo­del: Bilon   Makeup: Lucyna Rossa   Zdję­cia: Karol Grodec­ki­

Cha­rak­te­ry­za­cja na Hal­lo­ween – Mek­sy­kań­ska Czaszka Lily Lolo
5 (100%) 4 ilość głosów