Na costasy.pl poja­wił się nieby­wale inte­re­su­jący wpis o charak­te­rze kom­pen­dium na temat podkładu mine­ral­ne­go­. Warto się z nim zapo­znać, jeśli planu­jesz rozpo­cząć własną przy­godę z kosme­ty­kami mine­ral­nymi lub chcesz dowie­dzieć się więcej o podkła­dzie mine­ral­nym. Kompen­dium skupia wszyst­kie najważ­niej­sze infor­ma­cje w jednym miej­scu. Co w nim znaj­dziesz?

Kompendium o podkładzie mineralnym

  • Dlaczego warto używać podkładu mine­ral­nego? – infor­ma­cje o właści­wo­ściach podkładu mine­ral­nego, efek­tów po jego stoso­wa­niu i długo­fa­lo­wych korzy­ściach płyną­cych z jego użyt­ko­wa­nia.
  • In­for­ma­cje o skład­ni­kach formuły mine­ral­ne­j – czyli co zawie­rają podkłady mine­ralne, a czego w nich na pewno nie znaj­dziesz.
  • Jak dobrać podkład mine­ralny? – krót­kie prak­tyczne porady, ułatwia­jące wybór pasu­ją­cego odcie­nia.
  • Jak apli­ko­wać podkład mine­ralny? – wska­zówki doty­czące pierw­szych kroków przy apli­ka­cji podkładu, w zależ­no­ści od narzę­dzia (pędzel lub gąbka) i od cery (suchej i dojrza­łej, tłustej i miesza­nej, proble­ma­tycz­nej).

 

Prze­czy­taj kompen­dium o podkła­dzie mine­ral­nym! ♥

Wszystko co musisz wiedzieć o podkła­dzie mine­ral­nym
5 (100%) 4 ilość głosów