Krem BB czyli Beauty Balm to hy­bryda miedzy pie­lę­gna­cją a maki­ja­że­m. Dosko­na­łym tego przy­kła­dem jest natu­ralny krem BB marki Lily Lolo. Jest to kosme­tyk nie­zwy­kle uni­wer­salny i wie­lo­funk­cyjny. Z jednej strony w jego skład wcho­dzą skład­niki nawil­ża­jące i ujędr­nia­jące tj. olejek jojoba, olejek arga­nowy czy też eko­lo­giczny aloes. Z dru­giej nato­miast, dzięki mine­ral­nym pig­men­tom, krem BB zapew­nia wyrów­na­nie kolo­rytu cery i spra­wia, że wszel­kie nie­do­sko­na­ło­ści stają się mniej widoczne. W efek­cie skóra jest odży­wiona i bar­dziej pro­mienna.

Naturalny krem BB Lily Lolo

Krem BB może być uży­wany samo­dziel­nie, dosko­nale wypad­nie on jednak także w roli bazy pod pod­kład mine­ralny wydłu­ża­jąc trwa­łość całego maki­jażu, jak i krycie samego pod­kładu. Ponadto, kosme­tyk Lily Lolo zawiera na­tu­ralne anty­ok­sy­dan­ty­ oraz zapew­nia o­ch­ronę prze­ciw­bak­te­ryj­ną­.

Wy­stę­pu­jący w dwóch kolo­rach (jasny i średni) krem BB od Lily Lolo pole­cany jest do wszyst­kich rodza­jów cery i świet­nie spraw­dzi się zarówno u osób z cerą doj­rzałą, jak i pro­ble­ma­tyczną.

Zo­bacz natu­ralny krem BB w skle­pie Costasy.

Nie­sa­mo­wity natu­ralny krem BB od Lily Lolo
4.6 (92%) 5 ilość głosów